Tüzük

ESBİAD

EGE SERBEST BÖLGESİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1 - DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Ege Bölgesi coğrafi sınırları içerisinde ve İzmir ilinde kurulu Ege Serbest Bölgesinde ve kurulacak diğer serbest bölgelerde kullanıcı sıfatıyla faaliyet ruhsatı alan kullanıcı niteliğini haiz gerçek kişiler ve tüzel kişilerin temsil yetkisini haiz mensupları, bu ana tüzükte belirtilen esaslara göre ve Türkiye sınırları dahilinde faaliyette bulunmak üzere "EGE SERBEST BÖLGESİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ”ni kurmuşlardır.

Derneğin kısa adı, ESBİAD'dır.

Derneğin merkezi Konak, İzmir'dedir.

DERNEK KURUCULARI

Bu derneğin kurucu üyeleri aşağıdaki listededir.

Adı Soyadı                     Tabiiyeti            Meslek Sanatı                   Adresi

Şerife Eren                     TC                    İşletmeci                            1393 Sk No 25/5 İzmir

Mümtaz Bademli          TC                    Elektronik Mühendisi       Mithat paşa Cd No 735/11 İzmir

Halil İbrahim Çetin        TC                    Muhasebeci                       İnönü Cd No 366/6 İzmir

Osman Tanzer Başar    TC                     Makine Mühendisi            Hacı Emin Sk No 3/1 Teşvikiye  İstanbul

Abdülaziz Meydan         TC                     Makine Mühendisi              H.Rifat Paşa Cd No 67/5 İzmir

Hacı Dündar                   TC                      Muhasebeci                         Mevlana Cd No 37 İzmir

Kemal Haykır                  TC                       Bankacı                        1740 Sk No 29/5 Karşıyaka İzmir

Oğuz Diler                       TC                      İşletmeci                    EB Blokları B:½ D:22 Gaziemir İzmir

Hülya Kupa                     TC                      Muhasebeci                       246 Sk No 31/10 İzmir

Ümit Kayhan                  TC                      İhracatçı                              Atatürk Cd. No186/1-7 İzmir

Ali Parlak                        TC                      Yönetici                                 91 Sk No5 Gaziemir İzmir

Ali Cengiz Öz                  TC                       Yönetici                              2038/1 Sk No 27 Karşıyaka

Tayfun Terün                  TC                      Yönetici                        1740 SK No6/3-7 Karşıyaka İzmir

Yıldırım Dürüs                TC                       Gümrük K                     1737 Sk No 12/1-11 Karşıyaka İzmir                                                                                              

Ali Tuncel                         TC                   Yönetici                 Atatürk Bulvarı No 8/3-2 Karşıyaka İzmir

Aşık Erhan İzmirlioğlu    TC                 Muhasebeci                      Ziya Gökalp Bulvarı No 13/6 İzmir

 

MADDE 2 - DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı, yürürlükteki Serbest Bölgeler Kanunun ve ilgili diğer mevzuat gereğince ülkemiz ve bölgemiz coğrafi konumu, ekonomik ve dış ticaret potansiyelini daha iyi değerlendirmek, yatırım ve üretimi arttırmak, yabancı sermaye ve teknolojiden daha çok yararlanmak, ekonominin girdi ihtiyacını daha ucuz ve düzenli şekilde temin etmek gibi amaçlarla kurulan Ege Serbest Bölgesinde, bu amaçlara ulaşılmasına yardımcı olmak; bunun için, kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlara yasaklanmış olmamak kaydıyla kullanıcıların ekonomik ve teknik işbirliğini geliştirmeye yönelik bilgi görgü ve teknolojiden yararlanma imkanlarını araştırmak, Ege Serbest Bölgesinde ve kurulacak diğer serbest bölgelerde faaliyet gösteren kullanıcılar arasında gerekli dayanışma ve işbirliğini sağlamak, mesleki, ahlak ve kamu yararına en uygun bir verim ve ahenk içinde geliştirmeye çalışmak, kullanıcılara mesleki, ekonomik ve sosyal yönlerden rehberlik etmek, işletici ile ortaya çıkan uyuşmazlıkların ve uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yardımcı olmak.

Ege Serbest Bölgesinin modernizasyonu ve alt ve üst yapısının geliştirilmesi faaliyetlerinde bulunarak, bölgeyi tanıtmak ve iş potansiyelini arttırıcı çalışmalarda bulunarak, Türkiye ekonomisine ve iş hayatına önemli katkıları olan, ticari ve sınai bir serbest bölge konumuna ulaştırmak amacıyla çalışmalarda bulunmak.

 

MADDE 3 - DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Dernek amacını Gerçekleştirmek için :

A- Dünya Serbest Bölgelerindeki uygulamaları ve gelişmeleri takip etmek, değişen şartlarla ilgili dokümanları sağlamak, incelemek ve değerlendirip raporlandırmak, uygulama için gerekli prensip kararlarını saptamak.

B- Kullanıcıları faaliyet konularına göre, iç ve dış piyasalardaki hareketleri izlemek, gerekli tedbir ve önerilerle birlikte üyelerine duyurmak.

C- Üyelerin bölge içi ve dışı mevzuat ve pazar açısından sorunlarını belirlemek, bu sorunların gereğine göre savunulması ve / veya çözümü için ilgili kuruluşlar nezdinde bir koordinasyon organı olarak çalışmalarda bulunmak.

D- Yürürlükteki ve yürürlüğe girecek serbest bölge ile ilgili mevzuat ve uygulamaları ve değişiklikleri takip ederek güncel yorumu ile birlikte üyelerine duyurmak; serbest bölgelerle ilgili mevzuat ve uygulamalarda, bölgenin gelişmesine katkıda bulanacak değişikliklerin yapılması için çalışma ve girişimlerde bulunmak.

E- Ege Serbest Bölgesinin geliştirilmesi için gerekli araştırmalarda bulunmak, tanıtımını yapmak, bölge faaliyetlerini arttırıcı, özendirici tedbirleri belirlemek, bun konularda alınması gereken önlemleri ilgili ve yetkili makamlara iletmek.

F- Kullanıcıların, teknik, teknolojik ve işletme problemlerinin çözümü için gerekli araştırmaları yapmak, gereğinde üyeler arasında bilgi akımı ve uzman teknik eleman yardımını sağlamak.

G- Ege Serbest Bölgesi ile ilgili konularda Ege Serbest Bölge İşleticisi ve Resmi makamlarca yapılacak çalışmaların ve alınacak kararların genel olarak Bölgenin ve kullanıcı üyelerin yararına olması için gerekli önlemleri almak ve bu hususlarda, ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

H- Gerektiğinde, kullanıcılar veya kullanıcılarla işletici kuruluşlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak.

I- Çeşitli Ülkelerdeki Serbest Bölgelerin ticari faaliyetlerine ait ekonomik, istatistik ve teknik bilgiler toplamak, bu bilgileri kullanıcılara aktarmak.

J- Üniversite, yüksekokullar ve diğer ilgili kuruluşların Serbest Bölgeler konusunda yapacakları çalışmaları özendirmek, bu çalışmalara gerektiğinde katılmak ve çalışmalarından yararlanmak.

K- Derneğe gelir getirici yan çalışmalar yapmak, Bölgede çalışacak personel ve işçinin eğitimini ve sosyal imkanların arttırılması konusunda çalışmalarda bulunmak.

L- Ege Serbest Bölgesinin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı konusunda broşür-dergi-gazete çıkartmak gerekli reklam ve duyuruları yapmak, toplantılar düzenlemek.

 

MADDE 4 – DERNEK ÜYELİĞİ

ÜYELİK KOŞULLARI

A- Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve on sekiz yaşını bitirmiş olma. Tüzel kişiler (Şirketler, Dernekler ve Vakıflar) üye olamazlar. Bölge İşleticisi ve bölge kullanıcı işleticisi niteliğini haiz kişiler üye olamazlar.

B- Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak.

C- Dernekler kanunun 4. maddesinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişilerin üyelik taleplerini kabul edilmez.

D- Dernekler kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişilerin üyelik talepleri, ancak bağlı bulundukları makamca verilen müsaade üzerine kabul edilebilir.

E- Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkında sahip olması aranır. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

F- Derneğe üye olma isteğini belirten "ÜYELİĞE ADAYLIK" formunu doldurmak.

G- Derneğin en az iki üyesi veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi tarafından takdim edilmiş bulunmak .

H- Dernek tüzüğünü okuduğunu ve hükümlerini aynen kabul etmek ve uymak.

I- Derneğin Yönetim Kurulu tarafından saptanmış giriş ödentisi ile Genel Kurulun saptadığı yıllık aidatı ödemeyi kabul ve taahhüt etmek.

J- Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde değerlendirerek üyeliğe kabulü veya isteğin reddini karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu üyeliğin reddi halinde bir sebep göstermek mecburiyetinde değildir.

Yönetim Kurulunun üyeliğin reddine ilişkin kararları kesin olup, hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

 

MADDE 5 - ŞEREF ÜYELİĞİ : (Fahri Üyelik)

A- Maddi veya manevi olarak Derneğe büyük yararlılığı dokunmuş, Derneğin amaçlarına hizmet etmiş kişilere, Yönetim Kurulunun takdiri ile "ŞEREF ÜYELİĞİ" payesi verilir.

B- Şeref üyesi, giriş bağışı ve aidat ödemekten muaf tutulur, ancak Genel Kurul üyesi olamaz. Dernek organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek haklarından yararlanamaz.

 

MADDE 6 -  ASİL ÜYELİK HAKLARI

A- Derneğin asil üyeleri eşit haklara sahiptirler. Asil üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez.

B- Hiç kimse Derneğe üye olmaya, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etmek hakkına sahiptirler.

C- Asil üyeler Derneğin Genel Kurul organının tabii üyeleridir. Derneğin diğer organlarını seçme ve bu organlara seçilme hakkına sahiptirler.

D- Ayrıca derneğin amacına uygun olarak üyelerinin sağladığı tüm sosyal imkanlardan yararlanırlar.

E- Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

 

MADDE 7 - ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyelik ölüm ve üyelikten  ayrılma dileği ile sona erer.

A- Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak istifa ettiği gününe kadar derneğe karşı gerçekleşmiş bulunan tüm borçlarını ve bulunduğu yıla ait yıllık aidatını ödemekle yükümlü tutulur.

B- İstifa etmiş bir üyenin tekrar üyeliğe devam etme isteği yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Kabulü halinde yeni üye gibi işlem yapılmak suretiyle derneğe üye kaydı yapılır.

 

MADDE 8 - ÜYELİK HAKLARININ YİTİRİLMESİ

AŞAĞIDA GÖSTERİLEN HALLERDE, HER TÜRLÜ ÜYELİK HAKLARI KANUN GEREĞİNCE YİTİRİLMİŞ OLUR:

A- Üyenin medeni haklarını yitirmesi veya dernekler kanununun 4. maddesinde düzenlenen hükümlere göre, dernek kurma hakkını yitirmesi,

B- Dernekler kanununda gösterilen yasaklara aykırı davranışta bulunulması, bilhassa 42. maddede sayılan ruhsatlı silah veya patlayıcı ya da kesici nitelikte bulunan alet, araç taşıması,

C- Aynı kanunun kurulması yasak olan dernekler konusu ile ilgili 5. maddesinde gösterilen tüm yasaklara fert olarak aykırı davranması,

D- Dernek içinde siyasi propaganda yapması,

E- Dernek tüzüğünün hükümlerine veya amaçlarına aykırı davranışta bulunması,

F- Bu durumlardan herhangi birinin tespiti halinde, üyelik kaydı derhal silinir. 

 

MADDE 9 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞEMLERİ VE İTİRAZ

A- Üyenin derneğe karşı taahhütlerini yerine getirmemiş olması, aidatını ve diğer her türlü borçlarını kendisine yazı ile yapılacak bildiriye rağmen otuz gün içerisinde ödememesi halinde üye için ihraç kaydı verilir.

B- Dernek Yönetim Kurulu tarafından üyeliğine son verilmesi gereken üyenin durumu hakkında ayrıca Disiplin Kurulundan yazılı ve gerekçeli görüş alınır.

C- Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra üye hakkında gerekli inceleme ve araştırmayı yaptırır, gerekli görülür ise üyenin savunması da alınabilir. Daha sonra üyelikten çıkarma kararı gizli oy yöntemi ile oylanır. Çıkarma kararı, üye sayısının (2/3) çoğunluk oyu ile verilir, sonuç üyeye yazılı olarak bildirilir.

D- Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşısı bildirim tarihinden itibaren başlamak üzere on beş gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin tüm hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın Genel Kurulda ret edilmesi halinde, Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

E- Çıkarılan üyenin Genel kurul tutanağında itiraz ve mahkemeye müracaat hakkını kullanacağına dair şehrini yazdırmış olmak şartıyla, Genel Kurul tarihinde başlamak üzere bir ay içerisinde yetkili mahkemeye müracaat edebilir.

F- Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları, ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

MADDE 10 - DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

C- Denetleme Kurulu

D- Disiplin Kurulu

E- Yürütme Komitesi

F- Sekreterlik

 

MADDE 11 – GENEL KURUL

Genel Kurul, derneğin asil üyelerinden oluşur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye, oyunu bizzat kullanır. Fahri üyeler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar ancak dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

A- Genel Kurul Toplantıları

1) Dernek en geç iki yılda bir olmak üzere, o yılın mayıs ayında Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihlerde olağan,

2) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olan üstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetim Kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirir

B-Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılmak hakkı bulunan üyelerinin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saatli, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebi toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri ile toplantı gündemi, toplantının gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük birliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebeplerini de belirtmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

C- Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

D- Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmak hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasını katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim kurlu ve denetlemek kurulu üye tamsayısı toplamından iki katından az olamaz.

EToplantının Yapılış Usulü

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(D) bendinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulundan bir üye tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek için bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

F- Toplantıda Görüşülecek Konular

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

G- Genel Kurul Görevleri ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek ve Organlarının seçilmesi,

2- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

7- Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

8- Derneğin feshedilmesi,

9- Mevzuatta ve dernek yüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

MADDE 12- YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.

3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

5- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkisini kullanmak.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, yedeklerinin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrıların yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

MADDE 13-  DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen usul ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar

 

MADDE 14- DERNEĞİN İÇİ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurul tarafından gerçekleştirilir ancak dernek tüzüğünde "dernek tüzüğüne göre" hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla bilirlikte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelere dernek organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

 

MADDE 15- DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu genel kurulun asli üyeleri arasından iki yılda bir seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.  İlk toplantısında kendi çalışma şeklini belirler. Disiplin Kurulu gerektiğinde toplanıp kendisine yönetim kurulunca verilen hususlarda karar verir. Disiplin Kurulu seçimi izleyen (6) gün içerisinde yapacağı ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer

 

MADDE 16 - YÜRÜTME KOMİTESİ

Yürütme Komitesi yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunca seçilen iki üye ve sekreterden meydana gelir. Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve yetkiler çerçevesinde dernek işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

MADDE 17-SEKRETER

Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından bir sekreter tayin eder. Sekreterin yetki ve görevleri;

a- Yönetim Kurulunca verilen salahiyetler çerçevesinde derneği temsil etmek,

b-Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

 

MADDE 18 - ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

MADDE 19 - DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

1)    Giriş aidatı, üye aidatı ve katılma payları, Dernek üye aidatı aylık 1.000.000TL ve yıllık 12.000.000 TL’ dir.

2)    Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, konser ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler,

3)    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4)    Bağışlar ve yardımlar,

5)    Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir.

Üyeler, derneğe girişte bir defaya mahsus olmak üzere, yönetim kurulunun belirleyeceği giriş aidatını ve günün ekonomik koşullarına ve her yıl dernek bütçesine göre, Genel Kurulca tespit edilecek olan yıllık aidatı bir defada öderler. Ödeme şekli ve zamanı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Dernek, siyası partilerden, işçi ve işveren sendikalarında ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul etmez. Adı geçen kuruluşlara  yardımda bulunamaz.

 

MADDE 20 - DERNEĞİN DEFTER VE EVRAKI

1) Üye Kayıt Defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2) Karar Defteri; Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

3) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri; Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile birlikte bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır.

4)    Gelir ve Gider Defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları  ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5)    Bütçe kesin Hesap ve Bilanço Defteri; Bütçe kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.

6)    Demirbaş Defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

7)    Alındı belgesi kayıt defteri; Derneğin alındı belgesi koçanları bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

 

MADDE 21 - GELİR VE GİDERLERDE USUL

Demek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi olarak maliye bakanlığınca bastırılacak alındılar kullanılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Derneğin talebi üzerine 30 gün içerisinde bu belgeler verilmez ise, kanundaki usule göre, dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır.

Maliye Bakanlığınca resmî belgeler sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişilerin dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve basılı eserleri vererek bunlar karşılığında para ve başkaca yardım toplamak yasaktır. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ile imzası bulunur.

Dernek adına para toplamak ile görevli kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde Derneğin Bankadaki hesabına yatırmak veya Bankalar aracılığı ile göndermek zorundadır. Ancak, tahsilatı o yılın Ocak ayında. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan ve rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve Genel Bütçe Kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının (1000) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı derneğin hesabına yatırmak zorundadırlar.

Derneğin hesabındaki para çekmeye yetkili en az iki imzanın bulunması şarttır.

 

MADDE 22 - TAŞIMAZ MAL EDİNME

Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla, taşınmaz mal edinilebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir.

 

MADDE 23 - DERNEĞİN SANDIK KURMASI

Dernek 2908 sayılı Dernekler Kanununun 89. maddesinde belirtilen amaç ve şartlarla yardım sandığı kurabilir.

 

MADDE 24 - LOKAL AÇMA

Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile bir lokal açıp işletebilir.

 

MADDE 25 - FESİH VE TASFİYE

a- Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmesi için Genel Kurulu katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

b- Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 11/b maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir.

c- Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

d- Derneğin feshi halinde, Derneğin menkul ve gayrimenkul malları Ege Sanayi Odasına devredilir.

e- Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.

f- Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Derneğin

feshi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir.

 

MADDE 26 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülür. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan 2/3 çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun yapılır.

 

MADDE 27 - TÜZÜKTE AÇIK OLMAYAN HALLER

Bu tüzükte açık olmayan durumlar için yürürlükteki Dernekler Kanunu ile Medeni Kanun hükümlerine başvurulur.

Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri

  1. Mümtaz Bademli Başkan
  2. Yılmaz Penbek Başkan Yardımcısı
  3. Kemal Haykır Sayman
  4. Kenan Duymazoğlu
  5. Nurullah İzmiroğlu
  6. Bülent Hacıraifoğlu
  7. İbrahim Göksel